advocaten afluisteren

AIVD mag niet langer advocaten afluisteren

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen advocaten niet afluisteren zonder een onafhankelijke of rechterlijke toets vooraf. Dit heeft de Haagse rechtbank vandaag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door advocatenkantoor Prakken d’Oliviera en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten tegen de Staat.

Ook heeft de rechter de Nederlandse Staat zes maanden de tijd gegeven om het beleid rondom het afluisteren van advocaten aan te passen. Gebeurt dit niet, dan moeten de inlichtingendiensten het afluisteren van advocaten helemaal staken. Bovendien mogen de afgeluisterde gesprekken niet meer uitgewerkt worden.

Niet langer toezicht achteraf

Momenteel is er in Nederland geen onafhankelijke instantie die controleert of het afluisteren door inlichtingendiensten op rechtmatige basis gebeurt. Nu is het nog zo dat de minister voor het afluisteren toestemming verleent en wordt er pas achteraf door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gecontroleerd of dit ook inderdaad een gegronde reden was. De CTIVD valt echter ook onder het gezag van de minister.

Door het invoeren van een nieuw beleid mogen de inlichtingendiensten de door het afluisteren van een advocaat verkregen informatie niet zondermeer doorspelen aan het Openbaar Ministerie, maar moet er eerst toestemming komen van de nieuw in te stellen onafhankelijke organisatie. Zij kijken of de informatie – en zo ja onder welke voorwaarden – doorgegeven mag worden aan het OM. Vindt deze onafhankelijke toetsing niet plaats, dan verbiedt de rechter het doorspelen van de inlichtingen .

Overwinning voor afgeluisterd advocatenkantoor

Het Amsterdamse advocatenkantoor Prakken d’Oliviera is uiteraard verheugd over de uitspraak van de rechter. Het kantoor kwam er eind vorig jaar achter dat hun advocaten al sinds 2003 door de AIVD worden afgeluisterd, waarbij de CTIVD achteraf heeft vastgesteld dat het tappen in sommige gevallen onrechtmatig is. Het advocatenkantoor staat veel verdachten bij die interessant zijn voor de inlichtingendienst, zoals Volkert van der Graaf – de moordenaar van Pim Fortuyn – en leden van de Hofstadgroep.

“Het is ferme tik op de vingers voor de AIVD. Voor het eerst zal zij zich moeten onderwerpen aan onafhankelijke controle.” – Michiel Pestman, advocaat van Prakken d’Oliveira

De uitspraak van de rechter voegt een interessant hoofdstuk toe aan de publiciteitscampagne van het OM tegen het verschoningsrecht van advocaten. Minister Plasterk heeft laten weten dat hij de uitspraak zal bestuderen. Het is dan ook nog niet duidelijk of de Staat in hoger beroep zal gaan.

ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Het uitgangspunt van de wetgever is dat ouders na beëindiging van hun huwelijk het gezamenlijk gezag behouden over hun kinderen. In niet-huwelijkse situaties is dit nog wel eens anders geregeld. In het belang van het kind kan het nodig zijn een bestaande gezagssituatie te wijzigen.

De advocaten van onze vakgroep worden door de rechtbank ook benoemd tot bijzonder curator in zaken waarin de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) in strijd kunnen zijn met die van het kind.

Wat doen advocaten?

Advocaten adviseren en procederen over kwesties met betrekking tot gezamenlijk gezag van ouders binnen en buiten het huwelijk, adviseren en procederen over kwesties met betrekking tot het gezag van een ouder na beëindiging van de (huwelijkse) relatie tussen de ouders, adviseren en procederen over kwesties met betrekking tot gezag door niet-ouders, het opstellen van verzoekschriften tot vaststelling en/of wijziging hoofdverblijf minderjarigen, begeleiding bij alle gerechtelijke procedures met betrekking tot gezagskwesties of gezagbeperkende maatregelen zoals ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, ontheffing en onzetting van het ouderlijk gezag minderjarigen, adviseren in zaken en begeleiden van procedures over voogdij.
geschil

Geschilregeling

Geschillen die zijn gerezen c.q. rijzen over (de kwaliteit van) onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie(s) zijn onderworpen aan de volgende interne klachten- en geschillenregeling: 

 1. Op onze dienstverlening is de Geschillen­regeling Advocatuur niet van toepassing. Uitsluitend onze interne klachten- en geschillenregeling wordt toegepast.
 2. Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie kunnen worden voorgelegd aan de N.V.. Binnen de N.V. is een lid daarvan – hierna genoemd ‘klachtenfunctionaris‘ – belast met de afhandeling van klachten.
 3. Klachten dienen schriftelijk en onder opgave van redenen te worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris binnen een termijn van drie maanden na het moment waarop klager kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
 4. De klachtenfunctionaris neemt de klacht onmiddellijk in behandeling en bevestigt dat schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de klacht is binnengekomen. Zo nodig verzoekt de klachtenfunctionaris om nadere (schriftelijke of mondelinge) inlichtingen of een nadere toelichting.
 5. Onmiddellijk nadat de klacht en/of de nadere toelichting hem heeft bereikt treedt de klachtenfunctionaris in contact met de behandelende advocaat en verzoekt hem om een reactie op de klacht. Als de klachtenfunctionaris zelf de zaak heeft behandeld draagt hij de behandeling van de klacht onmiddellijk aan een ander lid van de N.V. over.
 6. Indien daartoe aanleiding bestaat belegt de klachtenfunctionaris een bespreking ten kantore van de N.V. waarbij klager en de behandelende advocaat in de gelegenheid worden gesteld tot hoor en wederhoor.
 7. De klachtenfunctionaris neemt – al dan niet na toepassing van hoor en wederhoor – een beslissing omtrent de klacht die zoveel mogelijk gericht zal zijn op het wegnemen van de (oorzaken van) de klacht. Hij doet daartoe in die gevallen die zich daartoe lenen een schriftelijk voorstel aan de klager en stelt hem in de gelegenheid daarop schriftelijk te reageren.
 8. Het streven van de N.V. is er steeds op gericht om de afhandeling van een klacht met de grootst mogelijke voortvarendheid en zorgvuldigheid af te ronden. Indien een klacht niet door een dergelijke afhandeling kan worden tenietgedaan staat het de klager vrij de normale rechtsmiddelen te bewandelen. Ook op deze klachten- en geschillenregeling zijn hierna afgedrukte de algemene voorwaarden van toepassing.
beste advocaat zoeken

Stappenplan om de beste advocaat te vinden

Soms loopt het leven anders dan gehoopt. In een tijd vol chaos en emotie kan een goede advocaat het verschil maken. Iemand die kennis van zaken heeft, maar ook goed naar uw verhaal kan luisteren zodat u goed vertegenwoordigd wordt. Maar hoe vindt u die advocaat en waar moet u op letten?

Stap 1

Formuleer uw hulpvraag zo kort en bondig mogelijk. Destilleer hieruit het specialisatiegebied dat u nodig heeft. Zo kunt u sneller selecteren op advocaten met de juiste specialisatie.

Stap 2

Verdiep u in wat er speelt op het gebied van uw hulpvraag. Zo bent u goed voorbereid.

Stap 3

Vraag in uw omgeving naar goede ervaringen met advocaten.

Stap 4

Win advies in bij het Juridisch Loket. Deze onafhankelijke organisatie kent advocaten die geschikt zijn voor uw specifieke situatie.

Stap 5

Bekijk een aantal sites van advocaten die eruit springen. En lees online reviews. Dit helpt om in te schatten of u goede hulp van een advocaat kunt verwachten.

Stap 6

Stel een short list samen en bel die advocaten op. Stel vrijblijvend enkele vragen om een indruk te krijgen. U kunt denken aan de volgende vragen:

 • Wat is uw opleiding?
 • Wat is uw specialisatiegebied?
 • Bent u ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten?
 • Hoeveel ervaring heeft u met soortgelijke zaken?
 • Hoe schat u mijn slagingskans in?
 • Hoeveel tijd verwacht u aan mijn zaak te werken?
 • Wat is uw honorarium?
 • Hoe houdt u mij tussentijds op de hoogte?

Eventueel kunt u een tabel maken waarin u de verschillende antwoorden een cijfer geeft. Als u een onderwerp heel belangrijk vindt, dan kunt u hier een grotere weging aan toekennen. Zo krijgt u een goed inzicht welke advocaat u belangen het beste kan behartigen.

1 3 4 5