Bestuursrecht

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat regelt hoe de overheid met haar burgers omgaat. Onze specialisatie ligt voornamelijk in het ruimtelijk recht. Bouwvergunningen, milieuzaken, bestemmingsplannen en de diverse onderwerpen die in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) zijn geregeld behoren daartoe.

Bestuursrecht en vergunningen

Voor tal van activiteiten hebt u een vergunning nodig van de overheid, meestal van de gemeente. Maar wat nu als de gemeente u die vergunning niet wil geven, of er voorschriften aan verbindt waar u het niet mee eens bent? Of als de gemeente aan iemand in uw omgeving een vergunning afgeeft waar u het niet mee eens bent? Dan kunnen wij u adviseren over de te nemen stappen. Van groot belang is daarbij dat u tijdig hulp inschakelt. U hebt in procedures met de overheid maar beperkt de tijd om te reageren. Laat u uw beurt voorbij gaan, dan is er vaak weinig meer aan te doen.

Eenmaal in het bezit van een vergunning moet men zich natuurlijk houden aan de voorschriften die daaraan verbonden zijn. De overheid kan wel eens van mening zijn dat u zich niet houdt aan de voorschriften, maar daar hoeft u het niet altijd mee eens te zijn. Of u bent van mening dat een ander zich niet aan de voorschriften houdt, maar de overheid doet er te weinig aan. Ook dan kunnen wij u adviseren wat te doen.

 

geschil

Geschilregeling

Geschillen die zijn gerezen c.q. rijzen over (de kwaliteit van) onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie(s) zijn onderworpen aan de volgende interne klachten- en geschillenregeling: 

  1. Op onze dienstverlening is de Geschillen­regeling Advocatuur niet van toepassing. Uitsluitend onze interne klachten- en geschillenregeling wordt toegepast.
  2. Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie kunnen worden voorgelegd aan de N.V.. Binnen de N.V. is een lid daarvan – hierna genoemd ‘klachtenfunctionaris‘ – belast met de afhandeling van klachten.
  3. Klachten dienen schriftelijk en onder opgave van redenen te worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris binnen een termijn van drie maanden na het moment waarop klager kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
  4. De klachtenfunctionaris neemt de klacht onmiddellijk in behandeling en bevestigt dat schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de klacht is binnengekomen. Zo nodig verzoekt de klachtenfunctionaris om nadere (schriftelijke of mondelinge) inlichtingen of een nadere toelichting.
  5. Onmiddellijk nadat de klacht en/of de nadere toelichting hem heeft bereikt treedt de klachtenfunctionaris in contact met de behandelende advocaat en verzoekt hem om een reactie op de klacht. Als de klachtenfunctionaris zelf de zaak heeft behandeld draagt hij de behandeling van de klacht onmiddellijk aan een ander lid van de N.V. over.
  6. Indien daartoe aanleiding bestaat belegt de klachtenfunctionaris een bespreking ten kantore van de N.V. waarbij klager en de behandelende advocaat in de gelegenheid worden gesteld tot hoor en wederhoor.
  7. De klachtenfunctionaris neemt – al dan niet na toepassing van hoor en wederhoor – een beslissing omtrent de klacht die zoveel mogelijk gericht zal zijn op het wegnemen van de (oorzaken van) de klacht. Hij doet daartoe in die gevallen die zich daartoe lenen een schriftelijk voorstel aan de klager en stelt hem in de gelegenheid daarop schriftelijk te reageren.
  8. Het streven van de N.V. is er steeds op gericht om de afhandeling van een klacht met de grootst mogelijke voortvarendheid en zorgvuldigheid af te ronden. Indien een klacht niet door een dergelijke afhandeling kan worden tenietgedaan staat het de klager vrij de normale rechtsmiddelen te bewandelen. Ook op deze klachten- en geschillenregeling zijn hierna afgedrukte de algemene voorwaarden van toepassing.